Relevante artikler og publikasjoner

Meld.St 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-15-20122013/id716442/

Denne stortingsmeldingen ble senere fulgt opp av "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 2014-2017. Et liv uten vold":

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/et-liv-uten-vold/id733697/

tillegg til handlingsplanen ble det høsten 2014 lansert en ny tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. "En god barndom varer livet ut. (2014-2017)":

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/foa/bld_overgrep_web.pdf

Lov om kommunale krisesentertilbod:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Alle kommuner er lovpålagt å ha et krisesentertilbud. Hvordan dette er organisert varierer.

Om kommunale handlingsplaner vedrørende vold i nære relasjoner:

https://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx

Her finner du mer informasjon om hva Regjeringen gjør i arbeidet med vold i nære relasjoner:

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/id2076819/

Tiltakskort og veileder for de som møter mennesker utsatt for vold:

Om du i din jobb møter noen som opplever vold i nære relasjoner kan kanskje følgende tiltakskort være til hjelp: nok_a4_tiltakskort_najonalt_trykk.pdf Du finner også en fin veileder som kan være til hjelp om du møter noen som er utsatt for vold i nære relasjoner: nkf_veileder_a4_vold_i_n_re_relasjoner.pdf Husk også å undersøke om dere har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i din kommune, og hvilke føringer den evt. gir.