Tilbud og informasjon

Vi tilbyr et trygt midlertidig botilbud for kvinner, menn og deres barn som trenger beskyttelse og som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har døgnåpen telefon (støtte/veiledning). Vi har også et dagtilbud der du har mulighet for å komme til samtaler.

Vi har mulighet for å tilby en times gratis advokatbistand vedrørende problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner.

Vårt tilbud omfatter:

  • Et midlertidig beskyttet botilbud til de som har behov for det.
  • Samtaler med primærkontakt på senteret
  • Informasjon om rettigheter og muligheter/valg.
  • Hjelp til å kontakte annet offentlig hjelpeapparat.
  • Advokathjelp relatert til vold i nære relasjoner (En time gratis juridisk førstehjelp)
  • Hjelp til å kontakte politi dersom det er behov for bistand ved eventuell anmeldelse, henting av eiendeler i hjemmet og annet.
  • Veiledning og hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene.
  • Oppfølging når du flytter ut fra oss
  • Rusfritt miljø.

Jamfør Lov om kommunale krisesentertilbod (Krisesenterlova) har alle krisesentere opplysningsplikt til barneverntjenesten:

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-44/§6


Om avvergingsplikten:

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§196