Menn

Volden som menn blir utsatt for kan oppleves like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner.

I tillegg til menn som utsettes for vold i nære relasjoner av sine kvinnelige partnere er det sårbare grupper som homofile menn, transpersoner, eldre menn, og menn som tvinges til tvangsekteskap som kan ha behov for hjelp.

Mange som utsettes for vold i parforhold hvor de har felles barn, er redde for å bli den tapende part. Deres bekymringer handler særlig om hva som vil skje med forholdet til barna, hvem barna skal bo fast hos, hvordan forhandlinger i forhold til samvær vil foregå, og hva som vil bli resultatet ved et eventuelt samlivsbrudd. Reaksjoner som kan være særlig framtredende hos menn er redsel for å miste besinnelsen og «ta igjen», redsel for ikke å bli trodd, skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann, og selvmordstanker.

Menn trenger også et tilbud, noen å snakke med når de utsettes for vold i nære relasjoner.

Jamfør ulike omgangsundersøkelser anslås det at mellom 75000-150000 årlig utsettes for vold i nære relasjoner (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017).

Å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan gi store fysiske og psykiske plager. Du har rett på et liv uten vold og et første steg på veien er for mange å kontakte et krisesenter.

Du er velkommen til å ta kontakt med Gudbrandsdal Krisesenter IKS for en uforpliktende samtale.

Vi bruker tolk ved behov.

Tlf: 41 48 12 20